Home » Tullist » imṭṭayn d imṭṭawn.

imṭṭayn d imṭṭawn.

Ifsa wayfs ifsr tifras n tfsut, tafukt tsfalki akal s ikwlan n takat n ukttay, aman usin iman trmn i trgwa arfn irafan, agrur gis amrur n ihray ittrwaln g imi n rruraw ran tasukt n udrar, aggu n tgmma idl agama, aylaln ḍin isaylaln, tizrurin zrint asint tizrrarin, g iggi n isk n ugwni n tiskin aɣ nn imzalal iẓẓi tizrigin istɣn taɣssa n ussan isisn s trɣi n iɣrramn iɣrmn amarg iragn aɣlal n ilalln n ulawn, tamẓa n ugadir n tmẓin tmmẓli s uẓẓu bu iẓuṛan. massa mammas g igr n wammas ar tmggr ilumas, xizzu awraɣ n turtit n uɣlad immzr i izurn iqqd s uznẓaṛ, afullus f isli n unnrar ar isifrir s ifrawn isfnẓwi tifullusin, tizi tumẓ azal, tizwarn ttuzuzzrnt, aḍu n tammnt ittubḍa i taddart indrn s tizzwa yawwuzn f imcḍ sbddnt isuqqas ; g f usga n uḥanu g tama n ufarnu taslit ar tsslay urfan tg nn urkimn g iggi n inkan, ḥmmu iḥma g dar uzrg ar izzrig aḍaḍ zɣ uãaḍṛ ar ils,taḍfi n waqqayn n uzmmur izzuqqsn tɣli as d ignzi ar tt ismmzdi d talli s izzɣur ufufn n imndi ; ma g mmklin imzdaɣn ur immkwlin s igẓaẓn s issnti bu umarg izlan g usays n izdar mi issutl usngar, anbdad n waman isɣl tiram s uɣanim yall taqqayt nns tsslkm tabrat i tiqqi . inlmadn g txwrbict gan afus i ma f yusi uslmad afus sfḍn azlaf n waggaẓ s ulkkum n takwzin, bu wurti immṭṛ d buskwri itkur istran wann d inmaggar ifk as uraw; mrawt tfunasin id mm ufray n tasutin frdnt g wafar g iggi n tfratin. tamɣart tamqqrant tswa ugmim n ukfay ikkiln ifukku as akraf n ufrak ar tsmikiz imṭṭayn n tmzki gn d gis imṭṭawn tamtna; aɣaras inigi n tasutin udm ad gis infln imma illi ikka ur as yunf zɣ ass lliɣ iga win irffakn ar ass a, anawn n ibaciln n middn d wanawn n ifnckkarn n imkṭaṛn ad t ikkan ɣiklli t, alliɣ t tkka lbbnu tslaḥ gis izmuln, g mad izrin issn sin immuddutn isgwsann yan ar ittawi s unmuggar wayyaḍ yawi d gis , g iggi nns iwalan adrar yat taddagt ur immɣin g umaḍal amr mnid ann, taddagt akud ann izrin tddr s wawal n inmmudda tssn akw agwmmay ula anzgum nnsn, asru a ur tssfld i umya amr tandra, acku amuddu ur sul ili tizi, aɣaras n irffakn ar ittawi yawi d,iḍ ula azal; wanna izrin ur isunfi ur ifl akttay,ur tsgawr twada g ddaw n taddagt; twwarri tmqrant tiɣurḍin, tsmaqql mnck n iẓmmuẓẓal ad tut g tasutin. issṛmi tt, mqqar yasstwa, tunf fusga n uɣaras n irffakn tra asunfu g umalu n targant, tkka tt inn twada nns tbuɣla g ubrid ad, walli tssn s wassaɣ ad lliɣ as inm ils, tskkus tsyafa s uzuzwu.. idammn ulwan..ixsan asstwan..anlli izdag iẓḍaṛ ad ikti izmaz g tjjawn, lliɣ idus wafud.. taqqayt i tzrrarin d ul yusin asatur n tffugliwin; tkwti lliɣ ar tqqlay s tuggkal tunni adumkal d ignwan d ill, tsmun as ad akkw tmktit tawlkt n umzruy isarn g tmazirt, izmaz imzwura ar ass a..wid ṛẓagnin d wid zdagnin , willi g tẓḍa tudrt nns ula willi g tẓma twda tilit nns g udɣar g tlul tg as ism, tmmrks as tadãa d imṭṭawn..iɣ tkwti izmaz n tumrt tzzri g isuyas d igran d ugns n taddarin..tiktay wid mmrwinin skrn taguḍi g iggi n taṭṭangiwin agwsn agṛḍ n tadgalin, taddagt tluḥ s umalu xf tmqrant, tnnal tt id s ugjdi, tsskḍu as aḍu n tgamut nns, tssduy d gis lliɣ ar dars ttsunfu s usitti iɣ t id tusi..agdur n waman g uɣbalu.. azgaw n imndi g igran..niɣ taggwat n tuga g igwnan.
iznẓaṛn n tafukt ar ssulafn tamazirt, wann yumẓn kra n tulaft g tmurt n tmqrant isnmuqqur tt in d tmqqa n tɣli ittnuddumn s tguriwin yuru imi n ufgan ad skrn taslit n ikttayn g iggi n ifrawn n taddagt izgzawn…yan ifr smdn as ussan g mas imãafaḍ dids yawi s wakal asmammi n taddagt iḍṛ xf ugayyu n tmqrant isndudi t s isqsitn!..isqsitn xf waddad..xf umzruy..xf udɣar lliɣ tlul, inɣmisn xf talli mi jjun ur iffuɣ ufgan amalu nns..iɣ ar tt ur isswa ar tt izggwi.. niɣ ka izuzwa. tamqrant tfsr ifr g tdiklt n ufus nns..ifr inti assftu n ikttayn ..izmaz ɣudanin g tudrt yuman amṭṭay n taḍfi d usḥuṭṭi n imṭṭawn.. tamazirt n tmmuzɣa tad yuman arraw ula anagar, tann tkwti tall agayyu ad tt n tsmyikiz g usayrur n tasutin..yat iɣ nn tluḥ tiṭṭ xf udrar n drn d wid t walanin..tayyaḍ tluḥ tt in xf izuɣar n sus amqran; turri daɣ s ifr ar t ttarf g tdiklt nns ar fllas tssɣra ismawn n idrarn d izaɣarn d kra smɣin ikaliwn n tmurt g wanawn n taddagin d imɣan, asru ann tt id yiwn unfus iɣman s tɣzi n isggwasn tskr gis asqsi tsqsa iss ifr :“is rad ilin inmmudda ssnnin ayyda ad s ism nns?”…ifr isyfa s tluɣi n tdiklt n tmqrant ar iẓmma ixf nns ar akkw ttannay tussart ikwlan ann zgrn udm n ifr iqqurn, iṛẓm i iɣman ad iqqn taṛẓiwin n iẓuṛan n tasa n tmqrant, aẓuẓ nna immndedn issisfiw kra n tizi izrin g tudrt nns..ifr ngin gis iɣman amun tidiklt ar tiwltimin alliɣ ar suddumnt xf wakal.. yat tmqqiwt taɣ as aḍaṛ , tknu aqllal takwz nn timlsa nns gn gis ikttayn isaffn n taysi d tmyurin, tkwti ass n tfugla lliɣ tssɣli idukan.. tqqn tiẓṛẓa..tṛẓi axasi..tskr tizrurin..tirir s izlan usinin akttay n uglmam n usli d tslit..tsrs afus xf wafud nnuccgn ibzgan n uẓṛf skrn tanana s imzgan frinin s txṛãinn n wanas, tirwus as talalayt ttasint tutmin g izmaz n twizi g igran..dar iSṭṭaṭn..dar tama n izrgan ..d imdiwiln n irgazn xf iskkinn n ufgan g imawwn n igudar…ariɣnt walln n tmqrant s umṭṭa immrksn d taẓult gn as asmis i wudm. immatti umalu n taddagt kkusnt iznẓarn n tafukt ssiɣarn iɣman n tdiklt n tmqrant gn gis urcimn n lḥnna, yili d waḍu iãuḍ ifr isngiri t d tussart, tḍfṛ t s iẓṛi alliɣ ikcm ngr aytmas g ddu taddagt…yawn tt id daɣ unfus iɣman s tɣzi n isggwasn tskr gis asmammi tini iss: “ yan ifr aya..isskwti iyi yat tizi g tudrt inu..ikun mad kullu ḥban aytmas ann ilkm?!”…tamqrant yaɣ tt uzal tkãuḍ ad fllas ḍṛnt tillas tbidd s tmmara ,waxxa as ur nmn ifaddn tsnm tiddi nns tiri ad tfttu ad tlkm tsslkm iɣman n tdiklt nns i tarwa nns.

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*