Home » Tallast » Anezwum Isghwwacn (Arhazaf Mohamed)

Anezwum Isghwwacn (Arhazaf Mohamed)

G tdala,  ibdda uselmad nnegh,  ar iseksiw s inelmadn d tinelmadin,   ar ttemunnuDn gh usarag. Isken asn ad kecmn, ur gis t  iwin. Iqqel sar sen . Ur rin ad akmn. Ijlen (S’énerver) iddegh ira ad isnes tawuri nnes. Ur as ifki ufrak nnes ad isseherbibbey (Faire semblant de travailler) , ad ghifsen itteflla. Itsen ar smuttuyn iZri nsen zund is ur t annayn. Yucey s umughy n itsen zeg uzraw (L’étude) . Tadala darsen  tga wan ughzzu (La prison) . Akkw ifalan n umyawaD bbin. Nitni g yan ugwmmaD,  netta g wayyaD. Mayd izdin ca d kra? !Mer issin is iga usselmd anezwum isghewwacn ur inni ad yacl tadala s uwerz nnes. Mer issin is qenna ad iccef g ill  ur ilin iwtta ur inni ad gis ighbbez (Plonger) . Maca mayd ira ad isker i uratim (Le destin) nnes? Illigh meHra ighwey agerdis nnes n « Bac »immudda s yat  tnadamt (Ville) issiggan ighf i ill,  di dda g ilula far ad yamZ tussifin n igi n tlalit (Extraits d’acte de naissance) far ad izemmem assagh nnes  g uzizar n Fas. Illigh t yumZ yufa is itturna yan usakil i wassagh nnes n twacult aha irura t i umara. Iqqel ad ittusghtu ugul (Corriger l’erreur) . Irara as umara tussifin mi ittusfD usakil itturnan . Kud tent yumZ idderf ad issikl asakac (Le car) far ad yughul s tgemmi n ibba nnes. Kud ismun itagirn (Les documents) yaDn ioayn Fas mar ad izemmem assagh  nnes. Isddirn (Désirer) ad iTfur azraw nnes amajjeyal g ufelzf acku ur iHmil ad iHsu imagradn n usaDif, wala iHmel ad iHsu isaghiln n udyaz aorab. Isenyif afelzf  mar ad yaf asaka s ususnf (Proposé pour la psychologie) . Ikka tin,  kud ur ta ighwi agerdis n « BAC », yuzn i uzizar (L’université)  afransis gh Baris aha izmmem assagh nnes s  ufada n wad as yazn agerdis nnes. Mar ad inDew  s umaDal n tiggurg (La liberté) insa iD mayd ila ar itteghnuZur (Réviser) ilamidn n ufelzf.  G tadggwat n wass wis craD n ukayid,  ar ittenuddum,  ar itturu amagrad  n ufelzf s ighnan iddegh innemrury. Ur ismid akayid (L’examen) alley yaZ unlli nnes ad ibbeDey (Exploser) . S ujurdu (L’enthousiasme) , ar itteqqel s umurs (La réussite) maca ur ittubdir wassagh nnes gh umugh (La liste) n inmursn . Ibeytl (Etre déçu) , ira ad isew tisent. Issikka anebdu ar iTTeSSa,  ismuttey azuZD nnes s tsutlt tis-snat. Ffir as ighbbez g imTTawn irzagn,  g tallest . Ur yad iHmil ad yughul s tdala. Ikka dis itsn wussan,  ar ittemrurud mar ad ilcem aghasar (L’établissement) . Itter ad isselmd g tinml tamezut meqqar ur iHmil ad isselmd i inelmad imeskan ay-nna ttelmadn. Iddu s yat tmazirt ammas n Fazaz . Xas iggwez zeg usakac (Le car) aha yunf imi nnes izla awal (Au sens de voix) nnes g itsen wussan . Ifka as unemhal (Le directeur) craD wussan mar ad yawey timelsa, iotlan (Les couvertures) , d usan nnes acku ittuTfar as ad iddu s yat tinml tadisant far ad yili tawuri. Isxuccen (Avoir l’air maussade) uorrim aha ioayn azagwz n umuddu. Iney g yat tharirt. Ur ikki umya alley ar ttemzaghn imeHrayn ger atsn. Izzugwz t yan dig sen  aha isni t g ta-yyaD. Ur iHmil ad iney . Xas iHenkrurey (Rouler) umeHray  itter i Rebbi ad t yarey (Protéger) . Isrra umeHray s wazzaz (La vitesse) issexlaon. Kud yiwD afaragh n ubrid ur yad innebiD g isseHrey (Le volant) . IttuTukey (Etre surpris) uorrim s ufugh n tharirt s wakwsar n ubrid. Idma adan nnes ddaw ujarir (La roue) . Yucey s uneqluley (Le renversement) n tharirt craT n tikkal,  yufa ighf nnes iffegh,  ibedda f iDarn nnes, ur t yagh umya xas kra  n uHarid g ighil nnes. Iger tiT nnes s tama nnes,  yannay amnay igan ajentaD (Le voisin) nnes iskurrem. Iger digh tiT nnes s waZey in,  yannay ameHray ibedda,  id tama nnes innebdr umnay wis-kuZ . Iggufey akwsar . Iseqsa t umeHray :
– Is illa ca n ughiluf?
Irura as s uzoaf :
– Ur illi,  Rebbi ad  imhes (Compenser) .
Illigh ighley s ugharas imnaggar d usakac aha iney far ad ixleD ghif yan usmun itteyazn s tnadamt  mar ad isselmd. Ur ar ittiHmil ad ur yili g usihar (Le rendez-vous) asag imsasa d ca  ghif ukud nnes. Yucey s uqercun (Le froid glacial ) . Isella i mayd as innan is ar txemmamn imezdagh n tesga -ad g uzadim n usserghi uggar n  imendi. Ur igi anezwum nsen xas ad smuttern akccuD ma s rqqan. . Issikka yan yiD izunksn. Tifawt zik, aghuln s tnadamt nsen. Innughjf uselmad amaynu, ur iHmil ad iddu s di-dda ur issin awd yan . Asmun nnes ila annaZ acku  ra ad yili tawuri ammas n tnadamt id netta ad iddu s usun ur issuddin . Da ittiri ad isawl ur ar issiwiD awal nnes i umZZugh  n umsawl. Ismutter iHruyn nnes ilqqaqn (Fragiles) , ur izmirn ad ghif s rarin aqercun . Inna as ibba nnes ad isegh yat txenciyt aha yafs t s walim far ad t issu. Iman d usmun nnes. Illigh ilkem adabal n tinml iseqsa anemhal ghif uzadagh. InzeD yan umeHDi ad t issebgu g tgemmi nnes. Insa ghur s,  yuf at yan urgaz inemn. Iseqsa t ghif ughbalu nnes. Issusn as tanttit nnes. Inna as is inetta s yat tmazirt illan ammas n idurar n Fazaz,  is ilula g yat tnadamt issiggan ghif ilel,  is izla tamazight n imarewn nnes, is ur yad ictutey (Mémoriser) zeg ils nnes xas itsen iwaliwn nna ikka iHsa kud ar itteddu s ghur warraw n unttay nnes (Son oncle) . Kud ifrren umeHDi tiniltin (Les lentilles) isawal alley ar ittenuddum. S askka tifawt,  isekn as unemhal tdala amm is isenod i umeksa almu. Iswanfa iddegh ur t yuzin s tinml tadisant illan g yan usun yaDn . Iddu  s tdala s udm iqendcn (Avoir l’air maussade) . Meqqar innughjf (Etre inquiet) izmummey dat uguzdey (Le groupe) ameskan nna gis man icirran d tcirratin. Issufgh ten s usarag mar ad urarn qenyuffr (Cache-cache) . Ighal id s ucmummeH (Azmummey) ad  yili tawuri nnes s yan wudm amaynu nna ur tssin tinml g tmazirt nnegh. S mendat (Peu à peu ) , ur yad zmirn izenzifn nnes ad snekmern ighuyyan n inelmad. Meqqar immuttey s ghur yan uselmad izedghn i wul nnes aha yufa dar s usan imaynut d usserghi n waghas (Le gaz) ur yad iHmil tawuri d icirran d tcirratin. Ur yad issin ad innebD dig sen. Yan ufarid (Enfant frivole) azurar ur ar ittezzeya g  uzaghim nnes. Ar inTTew am uwurdu, ar ikkat ismun nnes. Zeg ulextu (L’instant) ar wa-yyaD ar as iqqar cra n unelmad aha ismummey . Awd tinelmadin fessusnt . Yat dig sent icayD as wi-n iZenZul imci nna da ttinin  itsen imazighn. Asnirz (La plainte) nsen ar t ittenzal (Exciter) ar d ur  izmir ad ictem afus nnes. Drugh ay d iZley (Etrangler) tarbat nnagh . Id afarid nnagh,  issenwa tadawt nnes s iHuddizn (Les coups de poing) . Yan wass ur iZri amya alley tekcem yat tesdent tadala nettat d yat tesmunt nnes aha tesmammey zeg icr day teddu s ghur yan unelmad mar ad as tekkes imassen nna yucr i urba nnes. Ur as isawil, teffegh aha teddu. G ukud n tnafa, ar ittebdad dat tdala iddegh ur ar ittiri ad ikcem tinbaDin adday ccurn iselmadn awal dat tdala tajenTaT. Illigh ibdda g ukud n tnafa tedda-ds ghurs yat tselmat, tzul t,  tewwet tekcem day tusey yan ulalic igan zeg imassen  n uzuzrq (Le fait d’éclaircir) . IHreq iddegh ur as tettir asusl (L’autorisation) , iddegh tHurf t amm is ur illi. Imci nnagh nnit ayd tga kud tesduqqr tifluyt n tgemmi nna gis izdegh d yan uselmad. Tewwt, tekcm,  tseqsa t : « Is illa . .  ». Tekcem ar abuD meqqar ur as iruri. Illigh ur tufi asmun  nnes teddu teffegh. Izzummey (IHreq) digh iddegh tesnara (Se conduire) d ids amm is iga imHDi n tgemmi ur id amezdagh nnes . Ur as isawil.  Ur yad iHmil g tmazirt nnagh xas iDan. Drusn iDan nna ur gisn  umuyd (Le fait de veiller) . Asmun ar d ittawey inebgiwn s tgemmi nnes. Ha wa-nna ikkatn allun,  ha wa-nna issen i uhayyu n butegzut,  ha wa-dda issallan ateklis (L violon) , ha tisednan ittirirn s tmazight,  ha asaDrn (Le vin) ,  ha awrasn (Le tabac) , ha tadahda (La drogue) n « Lkif ». Ur da ittacey s  iD ard izrey. Ar isduhdu ighf nnes. G yan iD iHDa yat tesdent kud ttirir ar talla. Tenzl t s tmija nnes illuddan (Tiède) ,  tezzedrz t (Influencer) s uhuskey nnes (La beauté) nnes d tifiras yusin tamatart n ufughl (La tristesse) . G wa-yyaD itter as usmun ad issigg tikint. Iddu s unwal, ar ittenwiwil (Vaciller) , issigg tikint,  g yan ufus yusey ameqraj ikkarn s waman, g wa-yyaD yusey taqbbuct n uqercad (Boîte à allumette) . Imseqsa d twengimt nnes ghif mayd ira ad isker. Yughul s umeSriy aha iman d tmija ittusektern s ufughl d ubeytl . Iddem g izlan,  ar ittelley s ighf iZZayn,  ar ittejgugul ger uteghcec (La tristesse) d ubeytl d uxub n waDu. Illigh ign iwarga is yumZ  iqariDn ikemDn . S wass, ur iZri amya alley ikcem unemhal d usenfac . Izmummey umggaru ddegh aha itter as itagirn  n usmutteg d ulug asifan (Le cahier journalier) . Yufa ghur s imezwura id alug ddegh ur t yufi. Iseqsa t usenfac :
-Max alley ur tesmuttegd alug asifan?
Irura as  s tasemDi :
– Ur t i ssingh.
Innemzg unemhal s uzmummey:
– Max is ur act inni usmun nnec?
– Uhu, ur it inni.
Ddun,  ffeghn, zrin t g udghar ar itteroab iddegh ur ighejdim usenfac ad  isnighs (Observer) alamid. Imseqsa d twengimt ghif mayd igan tirselt  n usselmd id imc n usselmd mid alug issetgarn ilamidn .
G iD,  illigh imnaqqar d usmun nnes iseqsa t ghif usenfac (L’inspecteur) aha ifka as sin iluga mar ad gisen izemmem ay-nna isker g tdala. Ismerret t s uzemmem n uy-lli iskar awd netta. Iggunfa t (Profiter) iddegh ur ta izmir ad ibedd ghif iDarn nnes, ur ta issin mayd igan alik (Le salaire) . Ur ar ittamZ il nnes g ughfar (Le fait de louer) maca ar ittamZ il nnes g utci. Ikka uselmad ddegh iga imiZy n unemhal (Le directeur par intérim)  asag iguDl (S’absenter) . Ar itteddu s tinml s tisufra (La valise) tusgint d timelsit isseflilliyn . U-nna t yannayn ad yighil is iga asefras (Le médecin) maca anlli nnes ar t ittawey uzwu. Ur djin t yannay da iqqar cra n udalis. Kud issumm aggu awragh, issa tigmimin n tamment n waDil. G yan wass, igwra uselmad nnegh tamidalt (La boutique) aha isgha iselman n tqebbuct day itter i umzzenzi ad ast yanf iddegh ur ili asanf g tgemmi. Kud as t yunf yusi t f tduHalt (La paume) nnes asl n wad t iddel. Illigh ilkem tigmmi isufrra (Considérer comme défaut) t usmun nnes ghif uy-a isker. IHmmeq (Ne pas consentir) s igi. Netta iga ighf nnesg ignna id aselmad nnegh amaynu islegh acal. Ioban nnes leqqaqn,  mayd izdin ca d kra?

Arhazaf Mohammed g wass n 22 /04/2012 -2962

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*