Home » Asughl » Baba s n simun Tallast n Guy De Maupassant (Ighimi)

Baba s n simun Tallast n Guy De Maupassant (Ighimi)

Isyafa izzin ul is icenbi idran ur ilin allavgh;dusn flla is, ur a sn ilkem mani, nnran t, ur izmer ad a sn irar, d nit g ugens is issghwzan is ur iTTif baba s ara.Tazengart s iktar, tkka is gr as d imTTawn t isemmxsayn ad d ur dern i udm is. ibidd as uxxuy ad ur isghuyy, tfkn as d imTTawn, ulln d g is tashaTTayt t issendun, tssenfg is yat tkulft izirzn g imllagutn is; aya iga nit tumast n ighuwwaghn yummernin, mmezrayn ifassn qqen d flla s tiwinst , aywan ar tsaysan s:
” Ur ili baba s, ur ili baba s”
Tuki t tshaTTayt, yali t id yan isiD, ili-n t yadlli kra n tsmmatin ddu iDarn is, iknu igru tnt, iserrh ijillic s kra ila n tfasa i imagzarn is.Sin nigh kraD ttiwmrazn, gin taghwyyit, ku-yan mani g t iga uDar is, imnger mad tn yanni izDa tn iswi d tiZmit g isn iluh. Iherbubn, amki da tgga tagwzdit dat n yan ighilfn alin as idammen ar d ur yisfiw; ilmma, yan ur sul igwra mad as iDern.
Ikwti d yan wacc ittmentran tudert ns, ad ig yan tam ussan, mad ilghegh, ass an t id gwmern, Simun illa dinna.Igellin n unghjuf, ixxa, irku, isduhdat llig a ur g is itnuccug mani, werrghn iguZZan ns, d tamart ibdgen tzgrar, allen ns ffughn d, iklli xf issya ur ar itmussu, dili ns ad nnan”Immut”;yan yadhnin isemd: “awa hra jjun isunfa yummer” Yasi uvdjaj Simun ad ilghegh dgh nettan, acu ur ili baba s am amhluD ad ur itTafn adrim.
Ilkem d aman, iwali tn ngin, yan mennaw iselman itcfen gan d tadfrirt, ar n tlmazn izan islayn aswir n waman, ikerrzn amTTa ad tn ismuqul, acku yiwk t in mka d lhan.Mac kra n tikkal, zud yat tmjiwct d irzemn i iDaggwn sxraccanin addagn, naf mad tn in thhelb tuggugt, ad i tgga, tawngimt as d ittaDun d tguDi icqqaqrn.
«Ad lghegh acami ur tTifgh baba”
Azemz yulba, icwa, tuga tpbbel d i tafukt, aman zddign, ttiwvaln tisit, izger d uvdjaj n umizzeg d tguni iggi n tuga irghan, aya as d tfl taguDi d umTTa lli t id ikkan.
Yan ugru azgzaw icrurudn g ir n iDarn is, ig ad t yubr sigh as izlgh, ig n d is cala, kradt twal ad as injem. Izbu t id g ixfawn n tiqqar gguranin, isTsa t s tfasa d yusi ad iffertl.Is ka ikums xf tmslatin issiv yiwk tigaliDin is ayllig rwasnt tikurayin, tiT is zund aqariD n urgh, immagh d waDu s tiqqar n dat. TDer d g unlli is yat tmammact ittiwskan g snat tflwin n usghar, izdi umsmar, s zig-zag, yat nnig tayy.Ikti d ilmma tigemmi ns tamzyant, ma s ider as d yan uviluf igrujjemn, isalla t xriri i tiT, tzgert tuccnt g txssa ns yutc xf tfaddin is ar ipssu tazallit imyar ad st yaqra ndi taguni, mac tashaTTayt ar is tbbi tiguriwin ur sul ittafa mani g t ifl, ar d sul ur iswingim kad yalla.S uzwi yan ufus issikl tighwraD is, taqqayt izurn tsawl d:
“Man aviluf k igan d vika a mimmi?”
Igrawl n s is sul ar t ukan ussakwi tashaTTayt:
“Acku … ur dar i baba.
_Manik? Ad inna urgaz azmumg xf imi, ku-yan ghur is wins.
Ccil as d g is tffavnt tguriwin g taqqayt iqqen uviluf:
“Nekki … nekk ur dar i illa. »
Tnfl tvara n uqddac, yukz mimmi s n ta blacut, ur yadlli illa yan d izzan tamazirt ur as ttiwbdar.
“Matti vin, as d inna, ssufu iman ik a iwi, an ddu s vur ma k, naf ak baba k”
Munen d ubrid, amqran yumz afus i umzyan, izmumg dav urgaz, acku izuzd ad izer ta Blancut, s t in ikkan s waflki, tg yat v trbatin iziln bahra, a ur imil isak akkw ixf is tafuda mmu yad ffavn idharn is acwari ur n g is yaggug ad t dav ffavn.
“Vid” As d inna upcmi, ar nit yaqra “Immi!”. Tugga d yat tmvart, ibbi uqddacazmumg, tigira mad yukz is av sul ur itmllav yan d urbi ad, tbidd anyir n tggurt zun tiwzv i irgazn ad sar ur sersn adhar v satimi, acku irrumdh t yad yan g itsn. Takumbut gr ifassn, ilkkakd, isgnanni.
“Massa, amz iwim, iwiv am t id, icka dar wasif”
Yakwi n Simun xf umggerd n ma s, ityigil s is, amtta yuzzer d v walln is:
“Uhuy yami;is ddiv s wasif ad lviv, acku vwwin utn yi … bbken yi …acku ur tthafv baba ”
Taddum, tawn tzuvi i tmvrtaylliv tdel tigullin is, ad irzem wakal tudf t ula addad v tlla, tmahacc iwi is s jjhalt, dern d imttawn i tudmt is.Argaz icka s mad izzig, man adhar n ittasi, siv n s is yuzzel Simun isqsa t:
” Is trit ad tgt baba? ”
Isself d udvar yan ifssi idran.Ta Blancut tzizen ar tsmxsay tkarakidht, avwrab ka st id irurn, ifassn s sin iggi n ul is, isak wazzan asmaql vmk d vmk, awd-yan ur istan, yals:
” Iv ur trit, rad avulv ad lviv ”
Aqddac iga t in s tathsa, d ismun d infurn is:
” Oad, riv .
_ Iwa ini ism nk, ad as d issdhfer, upcmi, fad t iniv i vwwin tizi ran ad ssen assav nk?
_ Filipp.” ad d iffavn d imi n urgaz.
Yut Simun them, asak assav ad ixf is, ad n g is ivam, issavwd n s is tivirt is s tumert:
” Iwa! Filipp, zv tura tgit baba.”
Isngarat uqddac d wakal, imappact dvya v tguzzin ns s snat, yakuf nit izmuzzal vzzifnin.
Taskkat-an, yiwdh s uvrbaz, tathsa iwerrvn as imdin, v ufuv, yittin s is urba ad t id yawk, siv t ijiyyf v unlli s tiguriwin viklli tismmatin n ildi:
” Baba ism is Filipp, aah! Filipp “Tnker tgdrurt n tumert ur tfl kra n tsga ur t tpba.
” Filipp mit? Filipp manwa? Ma za igan Filipp? mani v d tiwit Filipp ad?
Meqqar d tnukma tasa ns, d ur dar is astan s asn ittqen imawn nsn, inzev tn s uxzzur, ad immet ibidd, ula d tarwla ig tathsa. Ifukka t umasay n tinmel, yazen t i ma s.
Ma igan krad iyyirn, ad izray uqddac Filipp v ir n taddart n ta Balancut, yili mav t ittasi uvdjaj ad as isawl, kud tlla dili n userzm is. Ar as trar s tvart n ixf, jjun as d tiwn tathsa s is, amki jjun d netta an yukln v tgmmi ns.Aqq yuda t vunckkan, zund irgazn d tirni, ival tazuvi st iddaln tga g is tamyurt tizi as tsawl, d nit amunk ifruzzan, iv yad izdi, irxa ad ifruri, meqqar as tssipil ta Blancut, alidh s t g is bbin midden v tmazirt.
Simun ipmel bahra baba s amaynu, tamddit nna as yufa ar d is itpuwas.Ar ittidu s uvrbaz, izger tuzzumt n ingga ns min asn istan.
Yan wass, arba is imdin v umzwaru, yut t id:
” Ar tskkirkist kiyyi, kra n baba k ism is Filipp ur t tthaft.
_ Max maya? s unnukmu irur Simun
Isqacci walli idudhan is isawl is:
” Acku mtad is t tthaft, kun iga anarag n ma k.”
Mnid n tilawt ad d isquqqin allen, irgagi Simun.Mqqar gan ifaddn is aman istan:
“Ukan iz, iga baba . _Izdhar, tathsa tiwk tinfurin n urba, ur nit iga baba k ivwzan.”
Ilup d umzyan n ta Blancut taxsmart xf idmarn is, ar issukuf izmuzzaln v ubrid ittawin s wanudh n dda Lwizun, amras n twuri n Filipp. Anudh ad, zun antel xf d llan waddagn ad iga. Idnnuns bahra, vas yan wavad azwav d icmirriwn v tzazudht, isur d g smmus imziln zutfnin ivariwn nsn, izdubbuzn uzzal ittersn xf issuragn, ar smdudin imzgan, ilin tawwuri s tiddi s mad gan, ar sddiqisn am aylli ur yadder yan, allen nsn varnt v uzzal iqqedn ar t smxsayn. Dhnin iswingimn nsn lli yaqlayn ar tgguzn d igalmiwn nsn.
Yudf n Simun, min t izra yan, ur n ibidd ar tama n umddakwl is, lli d yuwk zr uvmmir is, igrawl d g is . Ibbi uncudh, rarn d irgazn anlli ar smuqquln. Tuzzumt n ifssi ad ur igin tamyurt v mant tizi an, av d yali yan uzat yamumn v taqqayt n Simun :
« Filipp, ini yi tidet, arba ndi inna yi gam-lli m is ur tgit nit baba ivwzan ?
_ Acu aya ? ad isqsa uqddac.
S tbahlalt t ilsan, istan :
_Mit ur tgit argaz n yami. »
Iskakked Filipp, ur d tiwn tathsa awd yan, tadala n ifassn zurnin s ssin isers t xf ignzi ns irba ufus n ugalim d immvin v ussarg. Iks tarwa n iblis.
Ismun is s kkuz gan as tith.Simun akwzaz gr igrzutn idehcrn, ittqeln .Alidh iswangm, yan g itsn taswingimt akkw sukan iwfawn nsn, s wazat yattuyn yaywuld xf ils is, iwattes sis Filipp :
« Ur ad taft mads t yufn.Ta Blancut, tarbat ivudan, tcwa, meqqar gar tawnza dar is, tamtthut ur ifl unrzu i urgaz izlulvn s waddur.
_ Ivwzan. » ad d uln s yat tmawayt s kradh itsn. Idhfer :
« Tigllint, tammara d itkka, ad tsgmi tssekr d apcmi ns, d mit d umtta ad tssengi zv mad sul ur tffuv ad t ddu s tfacaga, vass Rbbi imuln ad t issen, d mad g is isran.
_ Tvwzant. » Ad d mullin willi . iswadhn issemktayn takat v tzazudht ad sul grrun imzgan. Iknu n Filipp v Simun isawl is :
« Ddu ini n i ma k , hati rad n ackiv v gridwan ad d is sawlv. » Igli Simun zv tvwradh, yadhu s umras is. S yan usatti as d dhern igalmiwn s smmus xf issuragn. Amki s aserwatn uzzal ar idh, dusn, ummern, mkan d igalmiwn nsn ivudan. Macc tiyti n Filipp, tekka akkw xf tin vwwin yadhnin, urn tfl awdpap v warzzun n ukardinal ittirirn ussan n tfugla, yati kra igan inwqsn ittnunin. S kra ila n tfasa as iddez uzzal , tamu tiddi ns gr indggwin.
Igenna ircm qqap s itran smrvanin, lliv d yawd axxam isduqqr taggurt n ta Blancut, v tmlsit n acur av d ittaggwa, yat tberkast, yarudn, tamart ittiwrsamn, tmla d torrimt ixf is v umnyar tini s tazhayt :
« Ur icwi ad d tackt v idh iqqen, Mass Filipp. »
Ira ad isawl, igmgem, ivar tanilla ns.
Tsemd : « Tssent ukan, is d ur iqqan ad sul siti issa yan atay. »
Siv d inna.
« Ma rad d iggarn, iv trit ad tgt tanaragt iw ! »
Kra sul iskrukuzn ur sul illi.Mac netta ival is d yiwn i imzgan is yan uskurkc n txssa izzi n tmsrit illasn. Ivawl yudf ; Simun igen v udabu ns, yukz azat n tammaht, d kra n tguriwin idran ur ifawn n ma s ;ur issen aylliv ifl adabu ns taksart, ittwvi gr ivariwn n umddakwl is irwasn win Hiraql, isawl as :
« Rad tinit i ismun nk, mas d baba k iga t Filipp Remy amzil.D rad n yack ad yawk imzgan n yan ak iskern gar. »
Taskkat-an, avrbaz iktar, tivri tssenti, Simun immutti d yibzaw, tinfurin is da trgigiynt :
« Baba, s taqayt izurn as t inna, iga t Filipp Remy amzil, d yan yi iskrn gar, rad d yack ad yawk imzgan is. »
Tawalt ad, awdyan v tnucceg tathsa, acku ssen s umata matta wan igan Filipp Remy amzil, lan akkw s is turrut d uddur.

Baba s n Simun tallast n GUY DE MAUPASSANT s tmazight Tiss2 d tigira

Fel Tannayt

Email-inek ur d-itffeɣ ara. Urtiyen yuwren ttwaseknen s *

*
*